De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica l’informem que les dades formen part d'un fitxer responsabilitat de Relleu Cultural S.L. amb la finalitat de gestionar la relació. Les seves dades seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. L'usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l'autoritat espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades per mitjà de l’adreça electrònica relleucultural@relleucultural.cat o al domicili social situat al Rambla Catalunya 5, pral 3a 08007 de Barcelona. Donarem resposta a qualsevol petició. L’encarregat del tractament és Relleu Cultural S.L. i el delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). L’adreça electrònica de contacte és relleucultural@relleucultural.cat

Si vols rebre el butlletí d'activitats, ens cal...
 
* indicates required